مهلت ثبت نام قطعی و تحویل اصل مدارک تحصیلی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۴۰۰ موسسه آموزش عالی علوم شناختی برای ثبت نام قطعی، تکمیل پرونده آموزشی و دریافت کارت دانشجویی می بایست نسخه های اصلی و یک برگ روگرفت از کلیه مدارک زیر را با مراجعه حضوری به موسسه از روز یک شنبه ۱۰ تا  روز یک شنبه ۲۴ بهمن ماه به دفتر آموزش ارائه نمایند.

مراجعه حضوری دانشجو برای ارائه و  راستی ­آزمایی مدارک الزامی است. ثبت نام برخط  پذیرفته شدگان  دوره کارشناسی ارشد موسسه به صورت مشروط بوده است. مراجعه نکردن حضوری برای ارائه اصل مدارک در تاریخ‌ تعیین شده به منزله انصراف دانشجوی پذیرفته شده از ادامه تحصیل در موسسه تلقی خواهد شد.

نسخه اصل  و روگرفت مدارک لازم برای ثبت نام قطعی:

۱-مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن تاریخ فارغ التحصیلی تا ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ و معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

۱-۱-برگه تکمیل شده ۲ – پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌  مدرک کارشناسی‌ (لیسانس) خود  نیستند، لازم‌ است اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را بر اساس محتوای برگه ۲ ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

۲–۱برگه تکمیل شده ۳ – پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشجوی نیمسال پایانی بوده و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰  دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی برگه ۳ را تکمیل نموده و اصل آن را  همراه با  سایر مدارک برای تشکیل پرونده آموزشی تحویل نمایند.

۳–۱ دانش آموختگان قبل از ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ می بایست اصل و روگرفت  مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

۲–برگه تاییدیه تحصیلی

۳_ اصل‌ و دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و  دو طرف کارت ملی.

۴- شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ ۴×۳ تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری.

۱-۴  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید ۱۲ قطعه عکس ۴×۳ ارایه نمایند.

۵– مدرک مشخص کننده وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه ۴دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ .

۶- برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی.

  یادآوری

-هرگونه دوگانگی و اختلاف اصل مدارک با روگرفت مدارک ارسالی به هنگام ثبت نام برخط موجب باطل شدن ثبت نام و اعلام موضوع به سازمان سنجش خواهد شد.

-دریافت کارت دانشجویی پس از ثبت نام قطعی امکان پذیر است.