نشست دفاع ازپایان نامه

موضوع :اثر آموزش تصمیم گیری براساس تئوری انتخاب گلسر بر مشارکت سازمانی

استاد راهنما: دکتر مهدی دوایی

دانشجومهسا اسکندری (دانشجوی کارشناسی ارشد ذهن مغز تربیت)

تاریخ: سه شنبه ۸ اسفند

ساعت ۱۴:۳۰