نشست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسه ولع مصرف و عملکرد های شناختی در مصرف کنندگان اجتماعی و افراد وابسته به الکل

استاد راهنما: دکتر پیمان حسنی ابهریان

دانشجو : افسانه زندی (دانشجوی رشته توانبخشی شناختی)

روز : سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲

ساعت: ۱۱:۰۰

مکان: موسسه آموزش عالی علوم شناختی ساختمان آموزش اتاق ۷۴ -۲