نشست علمی دانشجویان

نشست علمی دانشجویان — نقد مقاله

Advancing our understanding of the associations between social media use and well-being

ارائه دهنده: احسان رخشانی زاده (دانشجوی  علوم شناختی – رسانه) –استاد ناظر: دکتر تارا رضا پور– تاریخ :سه شنبه ۱۵ اسفند