پرواز تجمعی پهباد (Swarm)

فناوری Swarm پرواز تعداد زیادی پرنده بدون سرنشین است که در یک ماموریت مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند.