تحصیلات

دکتری :روانشناسی شناختی. موسسه آموزش عالی علوم شناختی. 1393-1398 - کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی. دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی. 1390-1393 - کارشناسی: روانشناسی بالینی. دانشگاه خوارزمی. 1386-1390

فعالیت های آموزشی:

01
دبیر گروه روانشناسی شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
02
مسئول وبینار های هفتگی موسسه آموزش عالی علوم شناختی
03
تدریس واحد های: روانشناسی شناختی - ارزیابی شناختی - مبانی شناختی آسیب شناسی روانی - روانشناسی رشد شناختی

برخی از فعالیتهای پژوهشی:

01
•Choobin, M. H., Mirabolfathi, V., Chapman, B., Moradi, A. R., Grunfeld, E. A., & Derakshan, N. (2021). The Impact of COVID-19 Outbreak on Emotional and Cognitive Vulnerability in Iranian Women With Breast Cancer. Frontiers in Psychology, 12, 663310.
02
•Mirabolfathi, V, Schweizer, S., Moradi A. R, Jobson L. Affective Working Memory Capacity in Refugee Adolescents. 2020. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. DOI: 10.1037/tra0000552
03
•Sanambari, F., Moradi, A. R, Moghadasin, M., & Mirabolfathi, V. (2020). The study of autobiographical memory and identity processing styles in immigrant adolescents suffering from post-traumatic stress disorder (PTSD). Advances in Cognitive Sciences. (In Persian)
04
•Mirabolfathi, V., Moradi, A., Choobin, M. H., Derakhshan, N. (2020). Ambiguity effect in working memory capacity and reaction time in PTSD. Advances in Cognitive Sciences. (In Persian)
05
•Jobson, L., Mirabolfathi, V., Moshirpanahi, SH., Parhoon, H., Gillard, J., Muhktar, F., Moradi, AR., Mohan, S, N. (2019). Investigating emotion in Malay, Australia and Iran. Nature Scientific Reports: 9(1):18344.
06
•Ahmadi, M., Moradi, A. R., Esmaeili, A. T., Mirabolfathi, V., & Jobson, L. (2019). A preliminary study investigating time perception in adolescents with posttraumatic stress disorder and major depressive disorder. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 11(6), 671–676.
07
•Mirabolfathi, V., Moradi, A. R., & Jobson, L. (2019). Influence of affective distractors on working memory capacity in relation to symptoms of posttraumatic stress disorder. Applied Cognitive Psychology: 33:904-910.

علایق پژوهشی:

شناسایی مکانیزم های عصب- شناختی زیربنایی آسیب پذیری و تاب آوری به علائم اختلال استرس پس از سانحه
بازتوانی کنترل شناختی در مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه در بیماری های مزمن نظیر سرطان