سمینار دانشجویی علوم اعصاب شناختی

سمینار دانشجویان دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی موسسه آموزش عالی علوم شناختی روز جمعه  اول بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۴ بصورت مجازی برگزار خواهد شد. دکتر محمد عبدالرحمانی میزبان و اداره کننده جلسات خواهد بود. شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد است.

نشانی https://skyroom.online/ch/icss/journalclub