نشست آموزشی #۲۴

موضوع: فرایند دفاع از رساله دکتری تخصصی – سخنران: دکتر جواد حاتمی ( معاون آموزشی – پژوهشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی) – تاریخ دوشنبه ۱۸ اسفند – شرکت برای کلیه دانشجویان دکتری تخصصی موسسه الزامی است.

موسسه آموزش عالی علوم شناختی

وبینار آموزشی

 فرایند دفاع از رساله دکتری تخصصی

آشنایی با فرایند اجرایی تایید موضوع، دفاع از پیشنهاده و رساله دکتری تخصصی در موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دکتر جواد حاتمی

معاون آموزشی – پژوهشی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

ساعت ۱۸:۰۰ – ۱۷:۰۰

https://www.skyroom.online/ch/icss/journalclub

شرکت برای تمام دانشجویان دکتری موسسه الزامی است.