تازه‌های پژوهشی در علوم شناختی


شکل گیری اتصالات سیناپسی

شکل گیری اتصالات سیناپسی

این تصاویر زیبا را موسسه آلن که یک موسسه تحقیقاتی برجسته درباره مغز است تهیه کرده است. تصاویر نشان می دهد که چگونه نورون ها با هم ارتباط برقرار می کنند. ژنها نقش اساسی در این فرایند دارند.  

مطالعه متن کامل