تازه‌های کتابخانه


ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی

ابزارهای غربالگری شناختی با رویکرد عملی

توانمندی‌های شناختی حاصل عملکرد فرایندهای ذهنی پیچیده و سطح بالایی است که موجب تفاوت انسان از سایر موجودات می‌شود. عالی‌ترین و عمیق‌ترین ویژگی‌های انسان بعد شناختی اوست که نتیجه آن آگاهی از خود و جهان اطراف، و قدرت تفکر و تحلیل پدیده‌ها خواهد بود. متاسفانه توانایی‌های شناختی در معرض اختلالات و مشکلاتی قرار دارند و حتی به واسطه عللی ساده مانند افزایش سن نیز با کاهش و نقص شناختی مواجه خواهیم شد. باتوجه به افزایش میانگین سنی جوامع از یک سو و اهمیت توانایی‌های شناختی در دنیای پیچیده امروزی، اختلالات شناختی توجه روزافزونی...

مطالعه متن کامل

Exercise and the Brain

Why Physical Exercise is Essential to Peak Cognitive Health This book focuses on the benefits of exercise...