تازه‌های کتابخانه


شناخت اجتماعی

شناخت اجتماعی

محور اصلی در مجموعه «شناخت، جامعه، تکامل» این موضوع است که پژوهش‌های تجربی جدید چه تصویر و تعریفی از «انسان» به دست می‌دهند. به عبارت دیگر، می توان این مجموعه را تلاشی برای «انسان شناسی» بر پایه دستاوردهای تجربی علومی مانند علوم زیستی، عصبی، شناختی و روان شناسی دانست. «انسان» در این تصویر، موجودی است با سابقه ای تکاملی و «روان شناسی تکاملی» که هم با دیگر گونه های زیستی مشترکات فراوانی دارد، و هم به دلیل برخی تکامل های مغزی و اندامی، توانایی های شناختی خاصی یافته است. هر شناخت دقیقی از...

مطالعه متن کامل

Training for Change

Transforming Systems to be Trauma-Informed, Culturally Responsive, and Neuroscientifically Focused It is important to preface the introduction...


Thinking About Oneself

The Place and Value of Reflection in Philosophy and Psychology Since the famous passage in which Socrates...


Thematic Relations

A Study in the Grammar-Cognition Interface This book grew out of questions that arose during the construction...