تازه‌های کتابخانه


فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان

فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان

این فرهنگ توصیفی آسیب‌شناسی گفتار و زبان به عنوان نخستین فرهنگ توصیفی تخصصی برای رشته گفتار درمانی در ایران با همه تلاش‌هایی که از سوی همکاران آن انجام شده است از نظر کمی و کیفی از کاستی‌ها بی‌نصیب نیست، ولی می‌تواند سنگ بنای آغازی باشد برای تدوین فرهنگ‌های تخصصی جامع در آینده. هدف اصلی از تدوین فرهنگ توصیفی آسیب شناسی گفتار و زبان آماده کردن یکی از ابزارهای لازم برای پژوهش و آسان سازی دسترسی به منابع اصلی خارجی برای گفتار درمانگران و دانشجویان رشته گفتاردرمانی و علوم مرتبط است تا به کمک...

مطالعه متن کامل

Training for Change

Transforming Systems to be Trauma-Informed, Culturally Responsive, and Neuroscientifically Focused It is important to preface the introduction...


Thinking About Oneself

The Place and Value of Reflection in Philosophy and Psychology Since the famous passage in which Socrates...


Thematic Relations

A Study in the Grammar-Cognition Interface This book grew out of questions that arose during the construction...