اخبار و اطلاعیه‌ها


انجمن علمی طراحی شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، با همکاری انجمن میان رشته‌ای علوم اعصــــاب دانشگاه علوم پزشـــــــکی تهران برگزار می کند

انجمن علمی طراحی شناختی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، با همکاری انجمن میان رشته‌ای علوم اعصــــاب دانشگاه علوم پزشـــــــکی تهران برگزار می کند

رویداد حضوری، راهکارهای تبیین عنوان پژوهش های کاربردی در علوم اعصاب و علوم شناختی   ضرورت کاربرد بین رشته ای علوم اعصاب، آشنایی با پیچیدگی‌های مغز،  آشنایی با منابع برای مطالعه در این حوزه و سایر حوزه‌های بینارشته‌ای نظیر علوم شناختی، تحقیق و  نحوه ورود از رشته‌های دیگر به علوم اعصاب ما را برآن داشت تا در یک  رویداد این حوزه‌ها را بصورت کاربردی مطرح کنیم و به سؤالات بسیاری از مخاطبان در خصوص نحوه تبیین پژوهش از یک سو و کاربردی کردن این پژوهش ها از سوی دیگر پاسخ دهیم. «رویداد راهکارهای...

مطالعه متن کامل