تازه‌های کتابخانه


Artificial Intelligence-based Internet of Things Systems

Artificial Intelligence-based Internet of Things Systems

The book discusses the evolution of future generation technologies through Internet of Things (IoT) in the scope of Artificial Intelligence (AI). The main focus of this volume is to bring all the related technologies in a single platform, so that undergraduate and postgraduate students, researchers, academicians, and industry people can easily understand the AI algorithms, machine learning algorithms, and learning analytics in IoT-enabled technologies. This book uses data and network engineering and intelligent decision support system-by-design principles to design a reliable AI-enabled IoT ecosystem and to implement cyber-physical pervasive infrastructure solutions. This book...

مطالعه متن کامل

تحلیل داده‌های عصبی

پیشرفت‌های مستمر در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها تاثیر زیادی بر تحقیقات مغزی داشته است. و مجموعه داده‌هایی...


مغز شما هنگام کار

بزرگ‌ترین مانع، برای مردم، محدودیت مغز ما (ارتباطات نورونی که ظاهرا سیم‌کشی شده) است که هم باعث...


آخرین آغوش ماما

هیجانات حیوانات و آنچه درباره ما آشکار می‌سازند. آخرین آغوش ماما، کاوشی جذاب در باب هیجانات حیوانات...