تازه‌های کتابخانه


فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال

بخش ۱ و ۲   بی شک پرداختن به شناخت بدن یکی از اساسی ترین دانش بشری است. علم فیزیولوژی در کنار پاتولوژی و فارماکولوژی به عنوان کانون جوشان تولید علم در علوم پزشکی جایگاه خاصی دارد. دانشجویان پزشکی و علوم زیستی با تسلط بیشتر به این دانش، مراحل درمان و مدارج پیشرفت را با سهولت و با موفقیت طی و گره از بیماران باز خواهند کرد که هیچ ثوابی بالاتر از این و هیچ نام نیکی که به قول سعدی کبیر حاصل زندگی هست به پای این دو نمی رسد. بنابراین با...

مطالعه متن کامل

حقایق مغز

مغزت رو بشناس، خودت رو بشناس! کتاب حقایق مغز که توسط انجمن جهانی علوم اعصاب تهیه شده...


اصول نوروتئولوژی

نوروتئولوژی یا علوم اعصاب معنوی یک حیطه بین رشته ای جدید است که به بررسی زیربناهای عصبی...