تازه‌های کتابخانه


تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان

تعامل اجتماعی و دنیای ذهن معلمان

این کتاب اهمیت تعامل اجتماعی را برجسته می‌سازد و ارزش آن را از زاویه تفکر معلم، مورد مطالعه قرار می‌دهد. نگارنده، دانش، تفکر،  فرضیه سازی، موضع گیری و به کارگیری تعامل در موقعیت های مختلف را بررسی می کند و به راه‌هایی اشاره دارد که از طریق آن‌ها معلم، دانش، ادراک و گزاره های خود را در زمان تعامل، شکل می‌دهد. این فرآیند، شناخت را به منزله مقوله ای می داند که در زمینه اجتماعی خاص ساخته می شود. این کتاب بر آن است که تعامل را به قلب مطالعه تفکر معلم وارد...

مطالعه متن کامل

کمک‌های اولیه روان‌شناختی

برای کاهش عوارض روانی حوادث و بلایا، مکانیسم‌های دفاعی سنتی مانند نگرش‌های جبرگرایانه و افکار رؤیاپردازانه، قابلیت...