تازه‌های کتابخانه


راهنمای درمان اهمال کاری

راهنمای درمان اهمال کاری

این کتاب سرشار از نمونه های افرادی است که بر اهمال کاری غلبه کرده اند، سرشار از توصیه های عملی و فرم های کمک کننده، این کتاب می تواند زندگی شما را تغییر دهد، بخوانید و به آن عمل کنید- منتظر چه هستید؟ این کتاب گنجینه ای از روش های عملی برای ترک عادت اهمال کاری است. دکتر باسکو شما را تشویق و دلگرم خواهد کرد تا بدانید چگونه “مرد عمل” باشید. امیدوارم این کتاب به زودی در دسترس قرار گیرد. آیا تکالیف کمتر و خوشایند را به لحظه آخر موکول می‌کنید؟ آیا...

مطالعه متن کامل

تربیت جنسی در مدرسه

واقعیت روانشناختی جنبه جنسی انسان، ضرورت رعایت رویکرد اسلامی به تربیت جنسی، برخی واقعیت های جامعه ایرانی...


امروز ما فردای فرزندان ما

دانش افزایی مستمر معلمان در حین فعالیت تربیتی و برگزاری دوره های آموزشی اثربخش برای خانواده، موجب...